Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2011

Wrednaxd
Wrednaxd
Wrednaxd
- Wiesz co to znaczy kochać?
- Kochać to znaczy myśleć o jednej osobie przez cały dzień, tęsknić za nią przez każdą godzinę spędzoną bez niej. Akceptować jej wady. Poświęcać się dla tej osoby. Nie zwracać uwagi na jej wygląd tylko na wnętrze... Jak kogoś na prawdę kochasz nie istnieje dla ciebie świat poza tą osobą. Kochać to znaczy mówić o niej z uśmiechem na twarzy.
— eh.
Reposted fromcappucinoo cappucinoo viacrambie crambie
Wrednaxd
2042 78aa
Reposted bythelifeofdinadynamitemuskaanvindurinngoniewicz100sunsseptemberdollfashion-for-my-mindverena-i-pjahaalexelektronowystrangerthankindnesshiddentolabelmayroseihonorata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl